Creatures - Tiffany Poon

Desert cottontail at Elephant Seal Vista Point.

desertcottontailrabbitSan SimeonCaliforniaUSA